▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ Các bài đăng mới ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv5 Kenh HTV2 Kenh SCTV16
Xem truyền hình trực tuyến (Click here)

TẠO 5 TAB CHO MỘT TIỆN ÍCH

Để tiết kiệm không gian Blog, bạn có thể gom các tiện ích vào một tiện ích HTML chung, các tiện ích này sẽ có các TAB riêng, khi cần xem tiện ích nào đó bất kỳ chúng ta chỉ việc bấm vào tiện ích đó, TAB tiện ích hiện hành sẽ đổi màu khác biệt so với các TAB khác...
Thủ thuật này cũng khá đơn giản.
Mời các bạn xem thử (bấm vào XEM THỬ phía dưới để trải nghiệm nha)Đầu tiên bạn đăng nhập vào Blog > chọn thiết kế > Thêm tiện ích HTML và dán tất cả code phía dưới vào
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function st2(t){
for(i=1;i<=5;i++){
ts=document.getElementById('tt'+i);
tr = document.getElementById('dd'+i);
ta = document.getElementById('aa'+i);
if(t==i){
if(t==1) ts.className="Tab1";
if(t==2) ts.className="Tab2";
if(t==3) ts.className="Tab3";
if(t==4) ts.className="Tab4";
if(t==5) ts.className="Tab5";
ta.className="srchlinksel2";
ts.style.borderBottom="1px solid #FFFFFF";
tr.style["display"]="block";
tr.style["visibility"]="visible";
}
else{
ts.className="tb2";
ta.className="srchlink2";
ts.style.borderBottom="1px solid #B5D6EF";
tr.style["display"]="none";
tr.style["visibility"]="hidden";
}
}
}
</script>
<!-- CSS Begin //-->
<style type="text/css">.f10 {
FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: arial
}
.f11 {
FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial
}
.f12 {
FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: arial
}
.f12r {
FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 13px; FONT-FAMILY: arial
}
.f12n {
FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 1.3em; FONT-FAMILY: arial
}
.ft11a {
FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 13px; FONT-FAMILY: Tahoma
}
.fv9 {
FONT-SIZE: 9px; FONT-FAMILY: verdana
}
.fv10 {
FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: verdana
}
.ft11 {
FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma
}
.fmicro9 {
FONT-SIZE: 9px; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif
}
A.srchlink:link {
COLOR: #2864b4; TEXT-DECORATION: none
}
A.srchlink:visited {
}
A.srchlinksel:link {
CURSOR: text; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
}
A.srchlinksel:visited {
CURSOR: text; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
}
A.srchlink2:link {
COLOR: #2864b4; TEXT-DECORATION: underline
}
A.srchlink2:visited {
COLOR: #2864b4; TEXT-DECORATION: underline
}
A.srchlinksel2:link {
CURSOR: text; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
}
A.srchlinksel2:visited {
CURSOR: text; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
}
.tb2 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#EEF5FB',EndColorStr:'#D9E9F6');BACKGROUND-COLOR: #d9e9f6
}
.tbmain2 {
BACKGROUND-COLOR: #ffffff
}
.lfttbl {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#DEFFC6',EndColorStr:'#B7E4A2'); BACKGROUND-COLOR: #deffc6
}
.rttbl {
BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef 1px solid; FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#EEF5FB',EndColorStr:'#DEEFF7'); BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #eef5fb
}
.rttblx {
BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef 1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #ffffff
}
.rt_tbl {
BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #b0dafd
}
.toptbl {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#4A84AD',EndColorStr:'#00426B'); BACKGROUND-COLOR: #00426b
}
.srchtbl {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#FFFFFF',EndColorStr:'#A5DEDE'); BACKGROUND-COLOR: #a5dede
}
.Tab1 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#FEDFB3',EndColorStr:'#FFFFFF');
BACKGROUND-COLOR: #fedfb3
}
.Tab2 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#B39DFE',EndColorStr:'#FFFFFF');
BACKGROUND-COLOR: #b39dfe
}
.Tab3 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#F6FE9D',EndColorStr:'#FFFFFF');
BACKGROUND-COLOR: #f6fe9d
}
.Tab4 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#FEAF9D',EndColorStr:'#FFFFFF');
BACKGROUND-COLOR: #feaf9d
}
.Tab5 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#9DFEA5',EndColorStr:'#FFFFFF');
BACKGROUND-COLOR: #9dfea5
}
A {
TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
TEXT-DECORATION: underline}
</style>
<!-- CSS End //-->
<!-- Widget Code Ends Here -->
<!-- widget by Bloganol.blogspot.com -->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td align="middle" onclick="st2('1')" height="22" id="tt1"
style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef
1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid" width="70"
class="Tab1"><a id="aa1"
class="srchlinksel2" href="javascript:undefined"><font
class="f12"><b>TIÊU ĐỀ TIỆN ÍCH 1</b></font></a></td>
<td style="BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid" width="2">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="2">
<tbody>
<tr>
<td width="2"></td></tr></tbody></table></td>
<td align="middle" onclick="st2('2')" height="22" id="tt2"
style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef
1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid" width="47"
class="tb2"><a id="aa2"
class="srchlink2" href="javascript:undefined"><font
class="f12"><b>TIÊU ĐỀ TIỆN ÍCH 2</b></font></a></td>
<td style="BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid" width="2">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="2">
<tbody>
<tr>
<td width="2"></td></tr></tbody></table></td>
<td align="middle" onclick="st2('3')" height="22" id="tt3"
style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef
1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid" width="62"
class="tb2"><a id="aa3"
class="srchlink2" href="javascript:undefined"><font
class="f12"><b>TIÊU ĐỀ TIỆN ÍCH 3</b></font></a></td>
<td style="BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid" width="2">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="2">
<tbody>
<tr>
<td width="2"></td></tr></tbody></table></td>
<td align="middle" onclick="st2('4')" height="22" id="tt4"
style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef
1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid" width="48"
class="tb2"><a id="aa4"
class="srchlink2" href="javascript:undefined"><font
class="f12"><b>TIÊU ĐỀ TIỆN ÍCH 4</b></font></a></td>
<td style="BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid" width="2">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="2">
<tbody>
<tr>
<td width="2"></td></tr></tbody></table></td>
<td align="middle" onclick="st2('5')" height="22" id="tt5"
style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef
1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid" width="52"
class="tb2"><a id="aa5"
class="srchlink2" href="javascript:undefined"><font
class="f12"><b>TIÊU ĐỀ TIỆN ÍCH 5</b></font></a></td></tr>
<tr>
<td colspan="9">
<div style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP:
0px; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; WIDTH: 380px;
BORDER-BOTTOM: 0px"
><!-- Main Headlines Begin //-->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380" height="5">
<tbody>
<tr>
<td height="5"></td></tr></tbody></table>
&nbsp;&nbsp; <font color="#797979" class="f10"
>
<!-- wmlheadline begin -->
<!-- TDate Begin -->
<!-- Date Begin -->
</font>
<!-- Date End -->
<!-- TDate End -->
<div id="dd1" style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 0px solid;
BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: block; VISIBILITY: visible;
BORDER-LEFT: #b5d6ef 0px solid; WIDTH: 380px; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid"
>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td width="14"></td>
<td valign="top"><font color="#16387c" class="f12n"> 
NỘI DUNG CỦA TIỆN ÍCH 1, BẠN DÁN VÀO ĐÂY
</font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><font class="f10"><b> Widget
by <a href="http://dunghennessy.blogspot.com/"
target="_blank">dunghennessy</a></b>
&nbsp; </font></td></tr>
<tr>
<td height="4"></td></tr></tbody></table></div><!-- Main
Headlines End //--></div>
<div id="dd2" style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid;
BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: none; VISIBILITY: hidden;
BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; WIDTH: 380px; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid"
><!-- News Begin //-->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td width="14"></td>
<td valign="top"><font color="#16387c" class="f12n"> 
NỘI DUNG CỦA TIỆN ÍCH 2, BẠN DÁN VÀO ĐÂY
 </font></td></tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><font class="f10"><b> Widget
by <a href="http://dunghennessy.blogspot.com"
target="_blank">dunghennessy</a></b>
&nbsp; </font></td></tr>
<tr>
<td height="4"></td></tr></tbody></table><!-- News End
//--></div>
<div id="dd3" style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid;
BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: none; VISIBILITY: hidden;
BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; WIDTH: 380px; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid"
><!-- Business Begin //-->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td width="14"></td>
<td valign="top"><font color="#16387c" class="f12n"> 
NỘI DUNG CỦA TIỆN ÍCH 3, BẠN DÁN VÀO ĐÂY
</font></td></tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><font class="f10"><b> Widget
by <a href="http://dunghennessy.blogspot.com"
target="_blank">dunghennessy</a></b>
&nbsp; </font></td></tr>
<tr>
<td height="4"></td></tr></tbody></table><!-- Business End
//--></div>
<div id="dd4" style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid;
BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: none; VISIBILITY: hidden;
BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; WIDTH: 380px; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid"
><!-- Movies Begin //-->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td width="14"></td>
<td valign="top"><font color="#16387c" class="f12n">
NỘI DUNG CỦA TIỆN ÍCH 4, BẠN DÁN VÀO ĐÂY
 </font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><font class="f10"><b> Widget
by <a href="http://dunghennessy.blogspot.com"
target="_blank">dunghennessy</a></b>
&nbsp; </font></td></tr>
<tr>
<td height="4"></td></tr></tbody></table><!-- Movies End
//--></div>
<div id="dd5" style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid;
BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: none; VISIBILITY: hidden;
BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; WIDTH: 380px; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid"
><!-- Sports Begin //-->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td width="14"></td>
<td valign="top"><font color="#16387c" class="f12n">
NỘI DUNG CỦA TIỆN ÍCH 5, BẠN DÁN VÀO ĐÂY
</font></td></tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><font class="f10"><b> Widget
by <a href="http://dunghennessy.blogspot.com"
target="_blank">dunghennessy</a></b>
&nbsp; </font></td></tr>
<tr>
<td
height="4"></td></tr></tbody></table>


Bây giờ, bạn thay đổi TIÊU ĐỀ TIỆN ÍCH (dòng màu đỏ) và NỘI DUNG TIỆN ÍCH (dòng màu xanh), và bấm Lưu lại là xong.

Lưu ý: Tiện ích mẫu tôi làm với kích thước 380px, nếu bạn muốn thay đổi để cho phù hợp với blog của mình thì bạn phải thay đổi TẤT CẢ SỐ 380px THÀNH SỐ KHÁC MÀ MÌNH MUỐN

5 nhận xét:

tynipro nói...

Hay nhưng code hơi dài quá anh

dungheineken nói...

Vì gom 5 nội dung vào một nên code hơi bị dài mà...

Minh Dung Pham nói...

Ứng dụng này khá hay !

Quách Bảo Toàn nói...

Bạn giúp đỡ mình với làm saoch blog tự động điều chỉnh độ rộng khi vào blog của mình ở các độ phân giải khác nhai vậy. Có xem các hướng dẫn trên mạng nhưng không làm được. Bạn có thủ thuật này không ?

Dung PHAM HOANG nói...

Bạn vui lòng nêu rõ cụ thể cho mình đi, mình chưa hiểu ý của bạn????

Đăng nhận xét

 
Powered by by: Blogger