▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ Các bài đăng mới ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv5 Kenh HTV2 Kenh SCTV16
Xem truyền hình trực tuyến (Click here)

HIỆU ỨNG RƠI CHO TOÀN BLOG


Có nhiều cách để bạn trang trí cho blog mình thêm sinh động như: "sắm" đồng hồ hoặc một cuốn lịch dễ thương, tạo banner động, hình nền cho toàn blog...
Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn một thủ thuật khá hay là: Tạo hiệu ứng hình ảnh (động hoặc tĩnh) rơi trên toàn blog.
Mời các bạn xem thử (bấm vào XEM THỬ phía dưới để trải nghiệm nha)


Đầu tiên bạn đăng nhập vào Blog > chọn thiết kế > Thêm tiện ích HTML/Javacript rồi dán tất cả các code phía dưới vào và bấm Lưu lại
<script type="text/javascript">
  //Configure below to change URL path to the snow image
  var snowsrc="http://2.bp.blogspot.com/-_kvnAZWUSgU/TuWZ3VugzBI/AAAAAAAAIq4/TGo3patHUCM/s1600/749701tyjg9brmps.gif"
  // Configure below to change number of snow to render
  var no = 10;
  // Configure whether snow should disappear after x seconds (0=never):
  var hidesnowtime = 0;
  // Configure how much snow should drop down before fading ("windowheight" or "pageheight")
  var snowdistance = "pageheight";

///////////Stop Config//////////////////////////////////

  var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
  var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;

    function iecompattest(){
    return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
    }

  var dx, xp, yp;    // coordinate and position variables
  var am, stx, sty;  // amplitude and step variables
  var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
 
  if (ns6up) {
    doc_width = self.innerWidth;
    doc_height = self.innerHeight;
  } else if (ie4up) {
    doc_width = iecompattest().clientWidth;
    doc_height = iecompattest().clientHeight;
  }

  dx = new Array();
  xp = new Array();
  yp = new Array();
  am = new Array();
  stx = new Array();
  sty = new Array();
  snowsrc=(snowsrc.indexOf("dynamicdrive.com")!=-1)? "snow.gif" : snowsrc
  for (i = 0; i < no; ++ i) {
    dx[i] = 0;                        // set coordinate variables
    xp[i] = Math.random()*(doc_width-50);  // set position variables
    yp[i] = Math.random()*doc_height;
    am[i] = Math.random()*20;         // set amplitude variables
    stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
    sty[i] = 0.7 + Math.random();     // set step variables
        if (ie4up||ns6up) {
      if (i == 0) {
        document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
      } else {
        document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
      }
    }
  }

  function snowIE_NS6() {  // IE and NS6 main animation function
    doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
        doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")?  iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
    for (i = 0; i < no; ++ i) {  // iterate for every dot
      yp[i] += sty[i];
      if (yp[i] > doc_height-50) {
        xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
        yp[i] = 0;
        stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
        sty[i] = 0.7 + Math.random();
      }
      dx[i] += stx[i];
      document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
      document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px";
    }
    snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
  }

    function hidesnow(){
        if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
        for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
    }
      

if (ie4up||ns6up){
    snowIE_NS6();
        if (hidesnowtime>0)
        setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
        }

</script>Tiếp theo, bạn thay đổi link ảnh ở dòng lệnh màu đỏ và số lượng ảnh rơi ở dòng lệnh var no=10 theo ý thích của mình rồi bấm Lưu lại là xong.
Thủ thuật ở trên chỉ áp dụng cho một hình ảnh, còn bạn muốn rơi nhiều ảnh hơn nữa thì xem thủ thuật phía dưới (bấm vào Xem thử phía dưới).

Bạn cũng đăng nhập vào Blog > chọn Thiết kế > Thêm tiện ích HTML/Javacript rồi dán tất cả các code phía dưới vào.

<marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:601px;top:7px;width:auto;height:653px;z-index:1;" scrollamount="2"><span class="falling1"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-7k_6BNuD0fE/TuWbiEMcH_I/AAAAAAAAIrI/ln3M5ZUFboI/s1600/4.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:720px;top:64px;width:auto;height:232px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:735px;top:50px;width:auto;height:321px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-7k_6BNuD0fE/TuWbiEMcH_I/AAAAAAAAIrI/ln3M5ZUFboI/s1600/4.gif&quot;/" /></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:608px;top:78px;width:auto;height:125px;z-index:1;" scrollamount="6"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:43px;top:62px;width:auto;height:10px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-_kvnAZWUSgU/TuWZ3VugzBI/AAAAAAAAIq4/TGo3patHUCM/s1600/749701tyjg9brmps.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:539px;top:97px;width:auto;height:426px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:791px;top:45px;width:auto;height:178px;z-index:1;" scrollamount="3"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:278px;top:104px;width:auto;height:701px;z-index:1;" scrollamount="3"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:404px;top:69px;width:auto;height:211px;z-index:1;" scrollamount="2"><span class="falling1"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-_kvnAZWUSgU/TuWZ3VugzBI/AAAAAAAAIq4/TGo3patHUCM/s1600/749701tyjg9brmps.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:331px;top:2px;width:auto;height:293px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:655px;top:89px;width:auto;height:399px;z-index:1;" scrollamount="7"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:813px;top:11px;width:auto;height:429px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:254px;top:109px;width:auto;height:146px;z-index:1;" scrollamount="7"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:616px;top:20px;width:auto;height:534px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-_kvnAZWUSgU/TuWZ3VugzBI/AAAAAAAAIq4/TGo3patHUCM/s1600/749701tyjg9brmps.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:652px;top:42px;width:auto;height:410px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:707px;top:96px;width:auto;height:39px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:200px;top:76px;width:auto;height:137px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:309px;top:13px;width:auto;height:338px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-_kvnAZWUSgU/TuWZ3VugzBI/AAAAAAAAIq4/TGo3patHUCM/s1600/749701tyjg9brmps.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:622px;top:107px;width:auto;height:676px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:149px;top:76px;width:auto;height:199px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:506px;top:77px;width:auto;height:344px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee>


Bây giờ, bạn thay đổi link ảnh ở dòng lệnh màu đỏ và bấm Lưu lại là xong.
Nếu muốn tìm ảnh động thì mời các bạn VÀO ĐÂY
Chúc các bạn thành công

10 nhận xét:

Unknown nói...

anh ơi. không biết em cài cái gì mà blog có nhạc merry chismet giống của anh. em tìm hoài mà khong phát hiện ở chỗ nào. mong anh giúp em

dungheineken nói...

Anh có vào Blog của em nhưng đâu có nghe tiếng nhạc nào đâu?

tien minh nói...

chao ban , blog cua ban rat hay. ban cho minh code hay file hinh con rong tren baner cua ban. minh cung moi tap lam web thoi. Cam on ban nhieu.
Mail cua minh: cau216@yahoo.com.vn

dungheineken nói...

Xin lỗi bạn, vì vừa rồi máy tính của mình bị sự cố nên đã cài lại hệ điều hành, do đó các file flash và một số chương trình đã bị mất hết (trong đó có file con rồng và các động vật khác), để hôm nào mình làm lại rồi chia sẻ với bạn nha.
Thành thật xin lỗi bạn

Dung Minh Nguyen nói...

Mình muốn hạ cái điểm bắt đầu tuyết rơi xuống vài phân và thu hẹp lại chiều ngang hoạt động của bộ code ở trên cho vừa với bức hình thì phải làm thế nào Dung chỉ mình đoạn code đó nha,cảm ơn Dung nhiều.

dungheineken nói...

Ở code thứ nhất bạn thử chỉnh lại chiều cao và chiều rộng của nó xem sao

Dung Minh Nguyen nói...

Hộp Comment của bạn hôm nay trông đẹp quá ! Mình làm code cho bộ Emoticons hoài mà vẫn chưa thành công,cái bộ code tạo hiệu ứng rơi ở trên mình thay ngồi hàng mấy tiếng đồng hồ thay đổi các kiểu vẫn không thể dời điểm bắt đầu xuống vài phân được,với lại mong thu được khoảng chiều rộng của hiệu ứng cũng thất bại nốt. Híc ! Nhờ Dunghennssy kiểm tra lại bộ code trên dùm mình nhé.Cảm ơn nhiều.

dungheineken nói...

Ok bạn, để hôm nào mình xem lại rồi báo cho bạn biết kết quả nha

Dung Minh Nguyen nói...

Mình vẫn theo dõi bài viết và chờ bạn sửa lại code để có thể thu gọn lại flash chiều cao cả chiều ngang được theo ý mình muốn.Cảm ơn.

LÊ XUÂN KHANH nói...

ban cho minh xin code góc tiện ích của ban đc ko?và hiệu ứng trỏ chuột của ban nữa
cảm ơn bạn

Đăng nhận xét

 
Powered by by: Blogger