▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ Các bài đăng mới ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv5 Kenh HTV2 Kenh SCTV16
Xem truyền hình trực tuyến (Click here)

BẢNG THÔNG BÁO (Kiểu 9)

Với bảng thông báo kiểu 9 này, các thông điệp mà bạn muốn gởi đến bạn bè, khách tham quan sẽ được nằm trên một nền màu, nền màu này sẽ tự động lần lượt thay đổi màu theo thời gian do bạn định trước.
Mời bạn bấm vào Xem thử phía dưới để trải nghiệm bảng thông báo  này.


Xem thử


Bạn chỉ cần đăng nhập vào Blog > Chọn Thiết kế > Thêm tiện ích HTML (đối với các bạn đang sử dụng giao diện blogspot mới thì đăng nhập vào Blog > Chọn Bố cục > Thêm tiện ích HTML) rồi dán đoạn code phía dưới vào.


<center>
<style>
a.textcontentstyle{
    /* Set the font-style of the text */
    /* ATTENTION: background-color must be set within the script below */
    font-family:Arial;
    font-size:13pt; /* Kích thước của chữ */
    color:#151B8D;
    padding:5px;
    text-decoration:none;
    font-weight:bold;
    color:#ffffff; /* Màu chữ */
}

.textalignstyle{
    /* Set the alignement of the text */
    text-align:center;     /* Set the horizontal text-alignement (center or left or right) */
    vertical-align:middle;     /* Set the vertical text-alignement (middle or top or bottom) */
}

.textboxstyle{
    /* Set the attributes for the text-box */
    /* ATTENTION: width and height must be set within the script below */
    border-style:solid;
    border-width:1px;
    border-color:white;

    /* shadow and rounded corners for Firefox */
    -moz-box-shadow: 5px 5px 8px #818181;
    -moz-border-radius-topleft: 25px;
    -moz-border-radius-bottomright: 25px;

    /* shadow and rounded corners for Safari and Chrome */
    -webkit-box-shadow: 5px 5px 8px #818181;
    -webkit-border-top-left-radius: 25px;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 25px;

    /* shadow and rounded corners for Opera */
    box-shadow: 5px 5px 5px #818181;
    border-top-left-radius: 25px;
    border-bottom-right-radius: 25px;
}
</style>
<!-- END OF STYLE CONFIGURATION -->

<script>
var message= [

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// START OF CONFIGURATION ZONE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Set your messages and the corresponding links below
// Add as many messages and links as you like
{
text : "Nhập nội dung vào đây",
linkto : "http://dunghennessy.blogspot.com" /* Link liên kết */
}, // commra required

{
text : "Nhập nội dung vào đây",
linkto : "#"
}, // comma required

{
text : "Nhập nội dung vào đây",
linkto : "#"
}, // comma required

{
text : "Nhập nội dung vào đây",
linkto : "#"
}
]

// Set the width of the textbox (pixels)
var textboxwidth=675 /* Chiều rộng của bảng thông báo */

//Set the height of the textbox (pixels)
var textboxheight=50 /* Chiều cao của bảng thông báo */

// Select the background-colors below
// IMPORTANT 1: The script requires three colors at least
// IMPORTANT 2: The last two colors must be the same as the font-color
// IMPORTANT 3: The script requires hexadecimal-values! For instance: enter "#00FF00" instead of "Blue"
var colors=new Array("#E45E9D","#2554C7","#FF0000","#52D017","#347C2C") /* Các mã màu của nền, bạn có thể thay đổi tuỳ thích */

// Set pause between colors (seconds)
var pausebetweencolors=1 /* Thời gian tạm ngưng giữa 2 màu */

// Set speed (higher=slower)
var speed=30 /* Tốc độ chuyển màu */

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURATION ENDS HERE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// do not edit code below this line
var i_loopmax=1000
var pausesteps=30
var gradient_effect="horizontal"
var hexc = new Array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F')
var redcol_1
var redcol_2
var redcol_1_b
var redcol_2_b
var greencol_1
var greencol_2
var greencol_1_b
var greencol_2_b
var bluecol_1
var bluecol_2
var bluecol_1_b
var bluecol_2_b

var rgbredfrom
var rgbgreenfrom
var rgbbluefrom
var rgbredto
var rgbgreento
var rgbblueto
var rgbrednow
var rgbgreennow
var rgbbluenow

var rgbredfrom_b
var rgbgreenfrom_b
var rgbbluefrom_b
var rgbredto_b
var rgbgreento_b
var rgbblueto_b
var rgbrednow_b
var rgbgreennow_b
var rgbbluenow_b

var colorhexafrom
var colorhexato

var i_step=1
var i_loop=0
var i_colorsA=0
var i_colorsB=1
var i_colorsC=1
var i_colorsD=2

var i_message=0

pausebetweencolors*=1000

var browserinfos=navigator.userAgent.toLowerCase();
var ie4=document.all&&!document.getElementById
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/opera/)
var opera=browserinfos.indexOf("opera")!=-1
var chrome=browserinfos.indexOf("chrome")!=-1
var ff36=browserinfos.indexOf("firefox/3.6") !=-1 || browserinfos.indexOf("firefox/.3.6") !=-1 || browserinfos.indexOf("firefox/0.3.6") || browserinfos.indexOf("firefox/3.7") !=-1 || browserinfos.indexOf("firefox/.3.7") !=-1 || browserinfos.indexOf("firefox/0.3.7") || browserinfos.indexOf("firefox/3.8") !=-1 || browserinfos.indexOf("firefox/.3.8") !=-1 || browserinfos.indexOf("firefox/0.3.8") || browserinfos.indexOf("firefox/3.9") !=-1 || browserinfos.indexOf("firefox/.3.9") !=-1 || browserinfos.indexOf("firefox/0.3.9") || browserinfos.indexOf("firefox/4") !=-1 || browserinfos.indexOf("firefox/.4") !=-1 || browserinfos.indexOf("firefox/0.4") !=-1;

var ns4=document.layers
var ns6=document.getElementById&&!document.all&&!browserinfos.match(/opera/)

var browserok=ie4||ie5||ns4||ns6||opera||ff36||chrome

function translateintorgb() {

    var hexa=colors[i_colorsA]
    var hexared=hexa.substring(1,3)
    var hexagreen=hexa.substring(3,5)
    var hexablue=hexa.substring(5,7)
    rgbredfrom=parseInt("0x"+hexared)
    rgbgreenfrom=parseInt("0x"+hexagreen)
    rgbbluefrom=parseInt("0x"+hexablue)
    rgbrednow=rgbredfrom
    rgbgreennow=rgbgreenfrom
    rgbbluenow=rgbbluefrom
  
    var hexa=colors[i_colorsB]
    var hexared=hexa.substring(1,3)
    var hexagreen=hexa.substring(3,5)
    var hexablue=hexa.substring(5,7)
    rgbredto=parseInt("0x"+hexared)
    rgbgreento=parseInt("0x"+hexagreen)
    rgbblueto=parseInt("0x"+hexablue)
  
    var hexa=colors[i_colorsC]
    var hexared=hexa.substring(1,3)
    var hexagreen=hexa.substring(3,5)
    var hexablue=hexa.substring(5,7)
    rgbredfrom_b=parseInt("0x"+hexared)
    rgbgreenfrom_b=parseInt("0x"+hexagreen)
    rgbbluefrom_b=parseInt("0x"+hexablue)
    rgbrednow_b=rgbredfrom_b
    rgbgreennow_b=rgbgreenfrom_b
    rgbbluenow_b=rgbbluefrom_b
  
    var hexa=colors[i_colorsD]
    var hexared=hexa.substring(1,3)
    var hexagreen=hexa.substring(3,5)
    var hexablue=hexa.substring(5,7)
    rgbredto_b=parseInt("0x"+hexared)
    rgbgreento_b=parseInt("0x"+hexagreen)
    rgbblueto_b=parseInt("0x"+hexablue)
    i_colorsA++
    i_colorsB++
    i_colorsC++
    i_colorsD++
    if (i_colorsA>=colors.length) {i_colorsA=0}
    if (i_colorsB>=colors.length) {i_colorsB=0}
    if (i_colorsC>=colors.length) {
    i_colorsC=0;
    i_message++;
    if (i_message >= message.length) {
    i_message=0;
    }
    document.getElementById("textalign").innerHTML="<a href='"+message[i_message].linkto+"' id='textcontent' class='textcontentstyle'>"+message[i_message].text+"</a>"
    }
    if (i_colorsD>=colors.length) {i_colorsD=0}
    changefromto()
}

function changefromto() {
    rgbrednow=rgbrednow-((rgbredfrom-rgbredto)/speed)
    rgbgreennow=rgbgreennow-((rgbgreenfrom-rgbgreento)/speed)
    rgbbluenow=rgbbluenow-((rgbbluefrom-rgbblueto)/speed)
  
    rgbrednow_b=rgbrednow_b-((rgbredfrom_b-rgbredto_b)/speed)
    rgbgreennow_b=rgbgreennow_b-((rgbgreenfrom_b-rgbgreento_b)/speed)
    rgbbluenow_b=rgbbluenow_b-((rgbbluefrom_b-rgbblueto_b)/speed)
  
    if (rgbrednow>255) {rgbrednow=255}
    if (rgbrednow<0) {rgbrednow=0}
    if (rgbgreennow>255) {rgbgreennow=255}
    if (rgbgreennow<0) {rgbgreennow=0}
    if (rgbbluenow>255) {rgbbluenow=255}
    if (rgbbluenow<0) {rgbbluenow=0}
  
    if (rgbrednow_b>255) {rgbrednow_b=255}
    if (rgbrednow_b<0) {rgbrednow_b=0}
    if (rgbgreennow_b>255) {rgbgreennow_b=255}
    if (rgbgreennow_b<0) {rgbgreennow_b=0}
    if (rgbbluenow_b>255) {rgbbluenow_b=255}
    if (rgbbluenow_b<0) {rgbbluenow_b=0}
  
    if (i_step<=speed) {
          redcol_1 = hexc[Math.floor(rgbrednow/16)];
         redcol_2 = hexc[Math.floor(rgbrednow)%16];
         greencol_1 = hexc[Math.floor(rgbgreennow/16)];
          greencol_2 = hexc[Math.floor(rgbgreennow)%16];
          bluecol_1 = hexc[Math.floor(rgbbluenow/16)];
          bluecol_2 = hexc[Math.floor(rgbbluenow)%16];
      
        redcol_1_b = hexc[Math.floor(rgbrednow_b/16)];
         redcol_2_b = hexc[Math.floor(rgbrednow_b)%16];
         greencol_1_b = hexc[Math.floor(rgbgreennow_b/16)];
          greencol_2_b = hexc[Math.floor(rgbgreennow_b)%16];
          bluecol_1_b = hexc[Math.floor(rgbbluenow_b/16)];
          bluecol_2_b = hexc[Math.floor(rgbbluenow_b)%16];
          var backcolor="#"+redcol_1+redcol_2+greencol_1+greencol_2+bluecol_1+bluecol_2
        var backcolor_b="#"+redcol_1_b+redcol_2_b+greencol_1_b+greencol_2_b+bluecol_1_b+bluecol_2_b
        if (ie5 && gradient_effect!="none") {
            if (gradient_effect=="horizontal") {var gr_effect=1}
            if (gradient_effect=="vertical") {var gr_effect=0}
              document.getElementById("textbox").style.filter=
"progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorstr="+backcolor+", endColorstr="+backcolor_b+", GradientType="+gr_effect+")"
        }
        else if ((ff36==1  || chrome==1)&& gradient_effect!="none") {
              document.getElementById("textbox").style.background="-moz-linear-gradient(left, "+backcolor+","+backcolor_b+")"
            document.getElementById("textbox").style.background="-webkit-gradient(linear, left center, right center, from("+backcolor+"),to("+backcolor_b+"))"
        }
        else {
            document.getElementById("textbox").style.background=backcolor
        }
        i_step++
        var timer=setTimeout("changefromto()",pausesteps);
  
    }
      else {
          clearTimeout(timer)
        i_step=1
        i_loop++
        if (i_loop<i_loopmax) {var timer=setTimeout("translateintorgb()",pausebetweencolors);}
      }
}

document.write("<div id='textbox' class='textboxstyle' style='position:relative;width:"+textboxwidth+"px;height:"+textboxheight+"px;'>")
document.write("<div style='position:absolute;left:0px;top:0px;width:"+textboxwidth+"px;height:"+textboxheight+"px;'><table width="+textboxwidth+" height="+textboxheight+"><tr><td id='textalign' class='textalignstyle'><a href='"+message[0].linkto+"' id='textcontent' class='textcontentstyle'>"+message[0].text+"</a> </td></tr></table></div>")
document.write("</div>")

if (browserok) {
    window.onload=translateintorgb
}
</script></center>Bây giờ, bạn cần thay đổi các dòng lệnh màu đỏ theo ý thích của mình, sau cùng bấm Lưu lại là xong.
Chúc các bạn thành công!!! 
17 nhận xét:

Huỳnh Văn Phong nói...

o hay

BS.KuTu nói...

Thủ thuật hay, mình đã áp dụng thành công. Cám ơn nhiều.

dungheineken nói...

Cám ơn BSKuTu đã ghé tham quan và ủng hộ dunghennessy

Quang Minh nói...

Dũng ơi mình liên kết nhé !

Mình Đã Treo Logo Của Bạn !
còn đây là của Mình:

Link : http://www.dientutructuyen.com/
Text Link : Shop Điện Tử Trực Tuyến !

treo xog trả lời mình nhé !

dungheineken nói...

Ok, hợp tác vui vẻ...

Quang Minh nói...

cóc....cóc....cóc! thăm nhà ông bạn cái nè ! có bài zì mới ko ông bạn !

dungheineken nói...

Mấy hôm nay rất bận, nên không có thời gian để đăng bài, mong bạn thông cảm...

quynh lien nguyen nói...

Rât hưu ích website :www.tongdaiviethan.com cua mình,cảm ơn bạn rất nhiều

dungheineken nói...

Mình cũng cám ơn bạn đã dành thời gian ghé thăm và ủng hộ dunghennessy

quynh lien nguyen nói...

Anh ơi website e là :wwww.tongdaiviethan.com giờ e muốn thay banner trên đầu web làm nào ạ,anh cho e xin code được không ạ,cảm ơn anh rất nhiều ạ

dungheineken nói...

Em lần lượt tham khảo và làm theo hướng dẫn các thủ thuật dưới đây nha:
- Thêm tiện ích HTML cho Header:
http://dunghennessy.blogspot.com/2011/07/tao-khung-them-tien-ich-cho-header.html
- Ẩn thanh tiêu đề để chèn banner động:
http://dunghennessy.blogspot.com/2011/07/thanh-tieu-e-e-chen-banner-ong.html
Chúc em thành công

Truong Huy nói...

Cám ơn bạn rất nhiều, tôi xem qua các thủ thuật của bạn và đã làm được. Tuy có 1 cái là những dòng chữ phía dưới “đăng nhận xét” thì thôi không đưa vào được vì nó không phải giao diện cũ ngày trước, giờ mới không biết chỗ.
Mời bạn qua blog tôi tham quan nhé. Chúc bạn vui và thành công trong cuộc sống

dungheineken nói...

Ở giao diện mới thì bạn đăng nhập vào Blog > chọn Cài đặt > rồi chọn BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT, sau đó bạn kéo thanh trượt ở khung bên phải sẽ thấy ô THƯ THÔNG BÁO MẪU NHẬN XÉT, bây giờ bạn viết vào đó những gì mình thích, sau cùng bấm thẻ Lưu cài đặt ở phía trên là Ok mà.
Bạn mời mình tham quan mà không cho biết địa chỉ trang của bạn thì mình làm sao vào tham quan đây...!!!

GIA HUNG TRINH nói...

Hồi giờ viết Blog toàn bằng thủ công không, nhưng chỉ mấy hôm ghé thăm A Dũng thôi, tự nhiên Blog em được khá hơn rùi. Nếu thêm vài tuần nữa thi Blog của em sẽ lột xác ngay và phải làm phiền A Dũng thêm, nhưng chắc là em cũng xơ xác luôn quá, hehe. Cám ơn anh đã sẻ chia nhé.

dungheineken nói...

Oh, chuyện nhỏ mà...
Nhân tiện blog của em cũng khá đẹp và có nhiều nội dung phong phú lắm (Anh cũng thường ghé qua tham quan...)

Minh Dung Pham nói...

Mình xin bạn cái bảng đứng được kg? Mình đã thay đổi trị số chiều cao nhưng kg hiện.Cảm ơn.

dungheineken nói...

Nó bị lỗi gì??? Bạn thử lại xem sao, mình đã test lại và thay đổi chiều cao chiều rộng vẫn hiển thị được mà...

Đăng nhận xét

 
Powered by by: Blogger