▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ Các bài đăng mới ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv5 Kenh HTV2 Kenh SCTV16
Xem truyền hình trực tuyến (Click here)

CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô

Trang chủ là nơi hiển thị tất cả các bài viết ở Web/Blog, tuỳ theo sở thích của người quản trị Web/Blog mà trang chđược tuỳ biến một cách sinh động và trực quan hơn.
Với thủ thuật này, trang chủ của bạn sđược chia thành 2 cột bao gồm nhiều ô nhỏ, mỗi ô nhỏ là một nhãn (label), các bài viết trong nhãn này được hiển thị khá sinh động, ở trên là một bài viết mới nhất (có hình) kèm theo một vài mô tả cho bài viết và phía dưới là các tiêu đề bài viết kế tiếp (số lượng do bạn tuỳ chọn)...
Mời các bạn bấm vào Xem thử phía dưới để thấy trước thủ thuật này.Xem thử


Bạn chỉ cần đăng nhập vào Blog > Chọn Bố cục > Thêm tiện ích HTML (nếu chưa biết cách thêm tiện ích HTML/Javacript thì mời bạn xem TẠI ĐÂY).
Sau đó, dán toàn bộ code phía dưới vào.

<div align="center">
<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="2" cellspacing="6" width="680">
<tbody><tr>
<td><style type="text/css">
#itechplus-rc {width:300px;margin:0;padding:10px;overflow:hidden;border:5px solid 
#E8A317;background:#000}
.itechplus-rc h2{background:#39c;color:#FFF;line-height:1.6em;margin:0 0 10px;padding:4px 10px;text-align:center;font-weight:bold}
.itechplus-rc ul{list-style:none;margin:0;padding:0}
.itechplus-rc li{text-indent:0;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-sjKL8JQNEFc/UInYRvyY5DI/AAAAAAAAcoA/vF4fCpDKC6k/s1600/ngoi+sao+nh%E1%BB%8F+vang.gif) no-repeat 0 7px;line-height:1.5em;margin:0;padding:2px 0 2px 15px}
.itechplus-rc h2 a:link, .itechplus-rc h2 a:visited {color:#fff}
</style>
<div id="itechplus-rc" class="itechplus-rc">
<h2><a href="http://dunghennessy.blogspot.com/search/label/FLASH?&amp;max-results=8">Flash đẹp cho blog</a></h2>
<script type='text/javascript'>
numposts = 5; list1 = 1; sumPosts = 168;sumtitle = 36;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(a, b) {
    var s = a.split("<");
    for (var i = 0; i < s.length; i++) {
        if (s[i].indexOf(">") != -1) {
            s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
        }
    }
    s = s.join("");
    s = s.substring(0, b - 1);
    return s
}
function showrecentposts(e) {
    img = new Array();
    for (var i = 0; i < numposts; i++) {
        var f = e.feed.entry[i];
        var g = f.title.$t;
        var h;
        if (i == e.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
            if (f.link[k].rel == 'alternate') {
                h = f.link[k].href;
                break
            }
        }
        if ("content" in f) {
            var j = f.content.$t
        } else if ("summary" in f) {
            var j = f.summary.$t
        } else
        var j = "";
        s = j;
        a = s.indexOf("<img");
        b = s.indexOf("src=\"", a);
        c = s.indexOf("\"", b + 5);
        d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
        if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
        var l = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:5px;border-bottom:double #eee"><tr><td><img width="110" height="85" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:5px 10px 0 0"><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a><p style="margin:0;padding:5px 0 10px">' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></td></tr></table>';
        var m = '<li><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a></li>';
        if ((i >= 0) && (i < list1)) {
            var n = l
        }
        if (i == list1) {
            var n = '<div class="itechplus-rc"><ul>' + m
        }
        if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
            var n = m
        }
        if (i == numposts - 1) {
            var n = m + '</ul></div>'
        }
        document.write(n)
    }
}
document.write("<script src=\"http://www.dunghennessy.blogspot.com/feeds/posts/default/-/FLASH?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
//]]>
</script>
<p style="float:right;margin:0;padding:3px">Xem tất cả<a href="http://dunghennessy.blogspot.com/search/label/FLASH"> Flash đẹp cho blog &#187;</a></p>
</div></td>

<td>
<div id="itechplus-rc" class="itechplus-rc">
<h2><a href="http://dunghennessy.blogspot.com/search/label/NÂNG CAO?&amp;max-results=8">Thủ thuật nâng cao</a></h2>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(a, b) {
    var s = a.split("<");
    for (var i = 0; i < s.length; i++) {
        if (s[i].indexOf(">") != -1) {
            s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
        }
    }
    s = s.join("");
    s = s.substring(0, b - 1);
    return s
}
function showrecentposts(e) {
    img = new Array();
    for (var i = 0; i < numposts; i++) {
        var f = e.feed.entry[i];
        var g = f.title.$t;
        var h;
        if (i == e.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
            if (f.link[k].rel == 'alternate') {
                h = f.link[k].href;
                break
            }
        }
        if ("content" in f) {
            var j = f.content.$t
        } else if ("summary" in f) {
            var j = f.summary.$t
        } else
        var j = "";
        s = j;
        a = s.indexOf("<img");
        b = s.indexOf("src=\"", a);
        c = s.indexOf("\"", b + 5);
        d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
        if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
        var l = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:5px;border-bottom:double #eee"><tr><td><img width="110" height="85" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:5px 10px 0 0"><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a><p style="margin:0;padding:5px 0 10px">' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></td></tr></table>';
        var m = '<li><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a></li>';
        if ((i >= 0) && (i < list1)) {
            var n = l
        }
        if (i == list1) {
            var n = '<div class="itechplus-rc"><ul>' + m
        }
        if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
            var n = m
        }
        if (i == numposts - 1) {
            var n = m + '</ul></div>'
        }
        document.write(n)
    }
}
document.write("<script src=\"http://www.dunghennessy.blogspot.com/feeds/posts/default/-/NÂNG CAO?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
//]]>
</script>
<p style="float:right;margin:0;padding:3px">Xem tất cả<a href="http://dunghennessy.blogspot.com/search/label/NÂNG CAO"> Thủ thuật nâng cao &#187;</a></p>
</div></td>
</tr>

<tr>
<td>
<div id="itechplus-rc" class="itechplus-rc">
<h2><a href="http://dunghennessy.blogspot.com/search/label/CƠ BẢN?&amp;max-results=8">Thủ thuật cơ bản</a></h2>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(a, b) {
    var s = a.split("<");
    for (var i = 0; i < s.length; i++) {
        if (s[i].indexOf(">") != -1) {
            s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
        }
    }
    s = s.join("");
    s = s.substring(0, b - 1);
    return s
}
function showrecentposts(e) {
    img = new Array();
    for (var i = 0; i < numposts; i++) {
        var f = e.feed.entry[i];
        var g = f.title.$t;
        var h;
        if (i == e.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
            if (f.link[k].rel == 'alternate') {
                h = f.link[k].href;
                break
            }
        }
        if ("content" in f) {
            var j = f.content.$t
        } else if ("summary" in f) {
            var j = f.summary.$t
        } else
        var j = "";
        s = j;
        a = s.indexOf("<img");
        b = s.indexOf("src=\"", a);
        c = s.indexOf("\"", b + 5);
        d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
        if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
        var l = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:5px;border-bottom:double #eee"><tr><td><img width="110" height="85" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:5px 10px 0 0"><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a><p style="margin:0;padding:5px 0 10px">' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></td></tr></table>';
        var m = '<li><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a></li>';
        if ((i >= 0) && (i < list1)) {
            var n = l
        }
        if (i == list1) {
            var n = '<div class="itechplus-rc"><ul>' + m
        }
        if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
            var n = m
        }
        if (i == numposts - 1) {
            var n = m + '</ul></div>'
        }
        document.write(n)
    }
}
document.write("<script src=\"http://www.dunghennessy.blogspot.com/feeds/posts/default/-/CƠ BẢN?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
//]]>
</script>
<p style="float:right;margin:0;padding:3px">Xem tất cả<a href="http://dunghennessy.blogspot.com/search/label/CƠ BẢN"> Thủ thuật cơ bản &#187;</a></p>
</div></td>

<td>
<div id="itechplus-rc" class="itechplus-rc">
<h2><a href="http://dunghennessy.blogspot.com/search/label/MENU?&amp;max-results=8">Các mẫu menu ngang-dọc</a></h2>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(a, b) {
    var s = a.split("<");
    for (var i = 0; i < s.length; i++) {
        if (s[i].indexOf(">") != -1) {
            s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
        }
    }
    s = s.join("");
    s = s.substring(0, b - 1);
    return s
}
function showrecentposts(e) {
    img = new Array();
    for (var i = 0; i < numposts; i++) {
        var f = e.feed.entry[i];
        var g = f.title.$t;
        var h;
        if (i == e.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
            if (f.link[k].rel == 'alternate') {
                h = f.link[k].href;
                break
            }
        }
        if ("content" in f) {
            var j = f.content.$t
        } else if ("summary" in f) {
            var j = f.summary.$t
        } else
        var j = "";
        s = j;
        a = s.indexOf("<img");
        b = s.indexOf("src=\"", a);
        c = s.indexOf("\"", b + 5);
        d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
        if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
        var l = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:5px;border-bottom:double #eee"><tr><td><img width="110" height="85" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:5px 10px 0 0"><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a><p style="margin:0;padding:5px 0 10px">' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></td></tr></table>';
        var m = '<li><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a></li>';
        if ((i >= 0) && (i < list1)) {
            var n = l
        }
        if (i == list1) {
            var n = '<div class="itechplus-rc"><ul>' + m
        }
        if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
            var n = m
        }
        if (i == numposts - 1) {
            var n = m + '</ul></div>'
        }
        document.write(n)
    }
}
document.write("<script src=\"http://www.dunghennessy.blogspot.com/feeds/posts/default/-/MENU?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
//]]>
</script>
<p style="float:right;margin:0;padding:3px">Xem tất cả<a href="http://dunghennessy.blogspot.com/search/label/MENU"> Các mẫu menu &#187;</a></p>
</div></td>
</tr>
</tbody></table>
</div>
Bây giờ, các bạn thay đổi các số, các chữ ở các dòng lệnh màu xanh, đỏ, vàng theo ý thích của mình. Trong đó:
* bgcolor (màu đ): Màu nền của cả tiện ích
* Width (màu đ): Chiều rộng của cả tiện ích.
* Background: (màu đ): Màu nền của tiêu đề nhãn.
* Color: (màu đ): Màu chcủa tiêu đề nhãn.
* Center (màu đ): Canh lề cho tiêu đề nhãn (có thđổi thành left hoặc right).
* Width (màu xanh): Chiều rộng của một ô.
* Border (màu xanh): Kích thước của đường viền ô nh
* #E8A317 (màu xanh): Màu của đường viền ô nh
* Background: (màu xanh): Màu nền của ô nh.
* Numposts (màu xanh): Tổng số lượng bài hiển thở mỗi ô.
* List1 (màu xanh): Số lượng bài có hình.
* SumPost (màu xanh): Số lượng tmô tcủa bài có hình.
* Sumtile (màu xanh): Số lượng từ của mỗi tiêu đề bài.
* Còn lại các dòng lệnh màu vàng là các địa chỉ và tên của mỗi nhãn. Các bạn phải điền thật chính xác địa chỉ và tên nhãn thì thủ thuật này mới hiển th, nếu không nó sẽ bị lỗi và chỉ hiển thị một khung màu đen.

* Mở rộng thêm: Nếu muốn thêm 2 nhãn nữa thì bạn copy đoạn code này và dán nó trên dòng lệnh: </tbody></table> cuối cùng.
<tr>
<td>
<div id="itechplus-rc" class="itechplus-rc">
<h2><a href="địa chỉ nhãn?&amp;max-results=8">Tiêu đề nhãn</a></h2>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(a, b) {
    var s = a.split("<");
    for (var i = 0; i < s.length; i++) {
        if (s[i].indexOf(">") != -1) {
            s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
        }
    }
    s = s.join("");
    s = s.substring(0, b - 1);
    return s
}
function showrecentposts(e) {
    img = new Array();
    for (var i = 0; i < numposts; i++) {
        var f = e.feed.entry[i];
        var g = f.title.$t;
        var h;
        if (i == e.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
            if (f.link[k].rel == 'alternate') {
                h = f.link[k].href;
                break
            }
        }
        if ("content" in f) {
            var j = f.content.$t
        } else if ("summary" in f) {
            var j = f.summary.$t
        } else
        var j = "";
        s = j;
        a = s.indexOf("<img");
        b = s.indexOf("src=\"", a);
        c = s.indexOf("\"", b + 5);
        d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
        if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
        var l = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:5px;border-bottom:double #eee"><tr><td><img width="110" height="85" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:5px 10px 0 0"><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a><p style="margin:0;padding:5px 0 10px">' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></td></tr></table>';
        var m = '<li><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a></li>';
        if ((i >= 0) && (i < list1)) {
            var n = l
        }
        if (i == list1) {
            var n = '<div class="itechplus-rc"><ul>' + m
        }
        if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
            var n = m
        }
        if (i == numposts - 1) {
            var n = m + '</ul></div>'
        }
        document.write(n)
    }
}
document.write("<script src=\"http://www.dunghennessy.blogspot.com/feeds/posts/default/-/TÊN NHÃN?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
//]]>
</script>
<p style="float:right;margin:0;padding:3px">Xem tất cả<a href="dịa chỉ nhãn"> Tên hiển thị &#187;</a></p>
</div></td>


<td>
<div id="itechplus-rc" class="itechplus-rc">
<h2><a href="địa chỉ nhãn?&amp;max-results=8">Tiêu đề nhãn</a></h2>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(a, b) {
    var s = a.split("<");
    for (var i = 0; i < s.length; i++) {
        if (s[i].indexOf(">") != -1) {
            s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
        }
    }
    s = s.join("");
    s = s.substring(0, b - 1);
    return s
}
function showrecentposts(e) {
    img = new Array();
    for (var i = 0; i < numposts; i++) {
        var f = e.feed.entry[i];
        var g = f.title.$t;
        var h;
        if (i == e.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
            if (f.link[k].rel == 'alternate') {
                h = f.link[k].href;
                break
            }
        }
        if ("content" in f) {
            var j = f.content.$t
        } else if ("summary" in f) {
            var j = f.summary.$t
        } else
        var j = "";
        s = j;
        a = s.indexOf("<img");
        b = s.indexOf("src=\"", a);
        c = s.indexOf("\"", b + 5);
        d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
        if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
        var l = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:5px;border-bottom:double #eee"><tr><td><img width="110" height="85" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:5px 10px 0 0"><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a><p style="margin:0;padding:5px 0 10px">' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></td></tr></table>';
        var m = '<li><a href="' + h + '" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '...</b></a></li>';
        if ((i >= 0) && (i < list1)) {
            var n = l
        }
        if (i == list1) {
            var n = '<div class="itechplus-rc"><ul>' + m
        }
        if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
            var n = m
        }
        if (i == numposts - 1) {
            var n = m + '</ul></div>'
        }
        document.write(n)
    }
}
document.write("<script src=\"http://www.dunghennessy.blogspot.com/feeds/posts/default/-/TÊN NHÃN?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
//]]>
</script>
<p style="float:right;margin:0;padding:3px">Xem tất cả<a href="địa chỉ nhãn"> Tên hiển thị &#187;</a></p>
</div></td>
</tr>

Trên đây là code để làm thủ thuật chia nhãn thành các ô nh, nếu muốn thủ thuật này chỉ hiển thở trang chủ thì bạn phải làm thêm các bước sau đây:


* Ẩn bài viết ở trang chủ: Xem TẠI ĐÂY.
* Ẩn tiện ích này ở trang bài viết: Xem TẠI ĐÂY.
ànhcông
  Chúc các bạn thành công    
63 nhận xét:

Nặc danh nói...

anh oi cho em hoi .tại sao khi mình chia label theo nhãn rôy thì các pần tiện ích bị thụt xuống phía dưới anh?

dungheineken nói...

Em phải chỉnh lại kích thước ở lệnh Width (chiều ngang) để phù hợp với kích thước của Blog, nếu không nó sẽ bị tình trạng như trên

Nặc danh nói...

thanks anh nhiều ạ .em sẽ thử lại lần nữa..chucsd anh có nhìu bài viết tốt hơn cho công đồng bloger..(http://maritimeshipquyền.vn/)

dungheineken nói...

Cám ơn bạn đã ghé tham quan, trang Web của bạn cũng hữu ích lắm
Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc!!!

DINH VAN Tu nói...

anh dũng ơi anh thấy chưa . bài này của a rất nhiều người thích mà . a ơi e mới tìm thấy theme giống trang thongtindachieu.blogspot.com rồi anh ạ . nên có lẽ cũng chưa cần đến code này lắm . nhưng mà anh cũng đừng xóa bài này nhé . để cho mọi người tham khảo nữa . cho e gửi những lời chúc tốt đẹp đến anh và những người thân của anh nhé . nếu anh có rỗi thời gian thì ghé qua tonghop24h.blogspot.com của e nhé .

dungheineken nói...

Ok, bài này Anh cũng chưa ưng ý lắm, vì em yêu cầu nên Anh mới đăng đó. Nếu có thời gian Anh sẽ nghiên cứu để hoàn thiện hơn.
Anh cũng cám ơn em đã ủng hộ dunghennessy trong thời gian vừa qua. Chúc trang của em ngày càng phát triển nha

DINH VAN Tu nói...

anh dũng ơi cho e hỏi . tai sao bài của e là 'clip về người thanh hóa gây sốt cư dân mạng' nhưng sao khi hiện url lai như thế này http://tonghop24h.blogspot.com/2012/10/suspicious-activity-in-your-account-we.html . khi e vào chỉnh sũa bài đăng e thấy dòng liên kết cố định co url cũng như vậy . có cách nào thay đổi url cố định ko anh

DINH VAN Tu nói...

có cách nào thay đổi liên kết cố định ko anh

dungheineken nói...

Đây là lỗi do lúc khi đăng bài này đó, vì vậy để khắc phục thì em copy lại toàn bộ bài này, sau đó xoá bài này đi và mở bài đăng mới dán vào và đặt tên lại là Ok thôi...

Phạm Minh Tâm nói...

http://www.vatinam.net
Lâu rồi không thấy bạn qua chơi, nếu rảnh mời bạn ghé thăm và CM ủng hộ tớ phát nhé. Thank!^^

le quang thai nói...

rui may cái link mau vàng sau anh.

dungheineken nói...

Đó là tên và địa chỉ của nhãn của blog mình đó Thái

le quang thai nói...

thì ra...hèn chi...em lam hoài mà không dc...hjhj...=)). anh dung giúp em chèn một cái tem khác cho blogspot cua lớp em cái dc ko anh em gửi lơi mời thiết kế qua email cho anh nha...

cường nguyen nói...

Bạn Dũng vào check mail đi,mình nhờ một tí nhé!!!!!!!!!!!!

Jack VN nói...

dunghennessy ơi , cho mình hỏi là dunghennessy biết cách làm hiểnthi5 theo label mà khi mình f5 thì nó hiển thị khác ko , f5 sẽ đổi bài đăng khác!

thks hennessy trước

dungheineken nói...

À, cái này thì quá với "khả năng" của dunghennessy rồi...Bạn thử nhờ các "cao thủ" khác xem sao nha.
Thành thật xin lỗi bạn

Phan Tú nói...

Tôi dán thử code vô thấy toàn là nội dung sản phẩm của bác, còn của tôi không thay đổi.

Phan Tú nói...

Cho tôi được hỏi Amin: Nếu không đúng Box hỏi đáp mong Admin bỏ qua.
Tôi dạo trên mạng nhiều nhưng thấy ai có hộp bình luận như thế này, nhưng xin chia sẻ thì họ từ chối.
https://lh6.googleusercontent.com/-iMlQNKZPxvY/UKB4ZSGkjUI/AAAAAAAAa-Q/CjLBtTpQiw0/s0/Movie2Share.NET-hop_binh_luan_dep.JPG

Địa chỉ trực tiếp tại đây:
http://lamanh.vnweblogs.com/post/4023/138875
Tôi biết về bloger Admin là người nỗi tiếng, Nhờ Admin khai thác code nhằm tôi xài ké với. Cảm ơn Admin

dungheineken nói...

Anh phải đổi đường link địa chỉ của Blog anh vào các dòng lệnh màu vàng là Ok mà.
Còn vụ góc bình luận thì đúng là tôi cũng mới thấy "nó", theo tôi nghĩ chắc họ dùng giao diện khác (không phải của Blogspot...) anh à!!! Do đó vụ này cũng nằm ngoài khả năng của tôi, mong anh thông cảm.
Thành thật xin lỗi anh vì không giúp gì cho anh được

Jack VN nói...

dunghennessy ơi , có thể chỉ làm 1 khung ko , cho mình xin code 1 khung đi ! thks dunghennessy

dungheineken nói...

Ý bạn là một ô (một nhãn thôi hả???), nếu vậy thì xem bài này:
http://dunghennessy.blogspot.com/2011/11/hien-thi-bai-viet-trong-cung-mot-nhan_11.html

Shenglongkd.doanh.dv nói...

Anh dũng ơi, a có thể làm giúp em code giống trang này không. www.vnthutinh.com
Ví dụ phần hiển thị Thông điệp tình yêu đó anh

DINH VAN Tu nói...

bạn ơi nếu bạn muốn code giống trang đó . thì mình giúp cho . vì cái code đó với trang mình giống nhau mà . thienhieu.com hoặc www.thienhieu.com nhé . vì cái này anh dũng đã từng giúp mình rồi . nếu bạn ko tin thì cứ hỏi anh dũng xem

Shenglongkd.doanh.dv nói...

Ok bạn bạn cho mình xin code đó nhé, trang của bạn cũng hay quá

dungheineken nói...

Anh cám ơn em Đinh Văn Tú đã giúp dunghennessy giải đáp thắc mắc của Shenglongkd.

Shenglongkd.doanh.dv nói...

Bạn tú nói cho mình xin code mà mình đợi mãi

dungheineken nói...

Bạn shenglongkd qua trang của Tú comments xem sao, chứ thật tình mình vào trang của bạn gởi để xem mẫu mình vào không được...

Shenglongkd.doanh.dv nói...

Code tin tức giống như trang của bạn tú đó anh dũng ah, www.thienhieu.com, a giúp em được không

DINH VAN Tu nói...

anh dũng nói đúng đấy . bạn qua trang w mình coment nhé . bạn có thấy dưới mục trang chủ của mình có mục liên hệ đấy . bạn vào đó coment mình giới thiệu cụ thể cho nhé .nếu bạn ko thấy thì vào đường link này nhé http://www.thienhieu.com/2012/11/thong-tin-lien-lac.html

DINH VAN Tu nói...

anh dũng ơi người nói lời cảm ơn phải là e đấy . vì anh đã nhiệt tình giúp đỡ e nhiều quá . thank anh nhiều lắm . a mà có nghe ca nhạc thì vào đường link này nghe nhé a http://www.thienhieu.com/2012/11/blog-post_3783.html

dungheineken nói...

Ok, Anh lúc nào cũng ủng hộ em nhiệt tình mà Tú ơi
Chúc trang em ngày càng có nhiều nội dung phong phú cho cộng đồng Blosgpot nha

Dung Minh Nguyen nói...

Bài này hướng dẫn trình bày ngoài home rất đẹp và thân thiện,mình đã thấy một bạn làm rất tốt nhưng phải qua nhiều công đoạn,không biết mình có theo nổi không?

dungheineken nói...

Ok, bạn cứ thử xem sao...Nếu thành công thì trang chủ xem rất "Pro" đó.

Diễm Xưa nói...

để D làm thử xem, Dũng chỉ D cách làm cái ô liên kết blog( bên Diễm là blog của bạn) để D dễ ghé thăm bạn bè, nhưng làm ô như Dũng nó sẽ gọn hơn, chỉ D nha, gởi qua mail

Diễm Xưa nói...

D làm bài này được rồi, nhưng mấy ngôi sao nhấp nháy nó bị khuấ đi 1 chút, D làm thiếu chỗ nào vậy. và màu chữ của tiêu đề nhỏ D chuyển qua màu đen mà nso ko work. Dũng làm ơn chỉ dùm nha

dungheineken nói...

Diễm thử chỉnh lại chiều rộng của toàn tiện ích và chiều rộng của mỗi ô xem sao...
Còn tiêu đề nhỏ phía dưới thì màu của nó là màu mặc định của các chữ trên toàn blog của Diễm, vì vậy muốn chỉnh thì Diễm phải chỉnh trong mã nguồn HTML nhưng muốn chỉnh màu ở mã nguồn HTML thì Diễm phải biết "tý chút" về mã HTML thì mới làm được, nếu sai thì sẽ hư toàn blog luôn đó...
Còn muốn làm ô liên kết Blog giống như của dunghennessy thì Diễm tham khảo bài này:
Tạo menu dọc liên kết blog

Diemxua Pham nói...

tks Dũng đã trả lời, D làm lại

Rom Alex nói...

Dunghennessy ơi , nếu mình muốn cái tiêu để nó hiển thị theo hình của mình thì sao vậy , tại cái màu không thì nó thô quá ! mong dunghennessy chỉ giúp dùm ! Thanks trước

trần quốc đạt nói...

chào anh dung ah.anh cso thể cho em biết để hiện thị bài đăng mà chia thành các ô như trong trang của anh thì dựa vào cái gì ah,anh có thể giúp em được ko ah.Em cảm ơn anh nhiều.

dungheineken nói...

À, giao diện mình đang sử dụng đã có sẳn các ô như vậy rồi, anh không có can thiệp vào em ạ...

Hồng Ôn Thị nói...

Bạn Dũng ơi, địa chỉ trong code nầy là địa chỉ của hình đăng trong bài phải không? Nếu chỉ là bài viết không,thì bỏ trông chỗ đó?

dungheineken nói...

Các link màu vàng là địa chỉ của mỗi nhãn đó

tano nói...

Chào anh Dũng..
anh ơi,vậy bây giờ em muốn hiển thị nhãn theo từng hàng thì làm thế nào ak
giống như trang này em thấy trên mạng naz
http://bshopv3template.blogspot.com/
mong anh chỉ giúp
cảm ơn anh

Trong Lanh nói...

e làm gần giống vậy chỉ khác là khung cao khung thấp vì các bài viết ít, viết nhiều. Phần nào cố định các khung chiều rộng và cao luôn ko a.

Dung PHAM HOANG nói...

Nếu ô nào thấp hơn thì bạn thêm thẻ đóng br vào cuối đoạn code là xong

Kuclanga nói...

Mình làm theo hướng dẫn thì được 4 cái khung có chữ đẹp mắt nhưng khi bấm vào thì không liên kết. Bạn chỉ giúp mình sai ở đâu để mình làm lại

Dung PHAM HOANG nói...

Bạn thay địa chỉ nhãn vào là Ok...ở dòng lệnh h2

Thinh Nguyen nói...

anh Dũng ơi!
- Lám thế nào để bài đăng của mình ko hiển thị ở trang chu? mà chỉ hiển thị khi mình click vào các mục con trên thanh menu thôi vây anh ?
- Em đã : đăng bài mới-> lấy link url của bài đó dán vào cod mà anh cho khi tạo menu dọc->click vào thanh menu thì bài viets hiện ra được rồi ...... Nhưng bài đăng đó vẫn còn ở trang chủ, em muốn bài đăng đó ko nằm ở trang chủ nữa. Cảm ơn Anh!

Thinh Nguyen nói...

VÀ..... giúp em tý nữa nhé!
Làm sao để ảnh những tấm ảnh trên banner của mình có thể thay đổi liên tục giống blog nay nè anh: http://inpptp.blogspot.com/
Mong anh giúp em nha. cảm ơn anh nhiều!

Dung PHAM HOANG nói...

Ở cuối bài này, Anh có gắn liên kết để em tham khảo: ẨN BÀI VIẾT Ở TRANG CHỦ, em vào xem và thực hiện nha.
Còn ở trang kia là một slieshow ảnh, em phải sử dụng code để tạo ảnh (Anh sẽ viết bài này cho em tham khảo sau nha)
Chúc em thành công

Hoàng Dáng Thạch nói...

Anh ơi, cho em hỏi là anh có biết cách chia nhãn nào như http://quizz.kenh14.vn/f/hehe-horo/970/nghe-12-cung-hoang-dao-gui-loi-cung-chuc-tan-xuan.htm không ạ? Tại em tháy nó dễ thương quá với lại hợp với blog của em nên em cần nó lắm ạ! Mong anh giúp cho, thank anh nhiều!

Dung PHAM HOANG nói...

À...Cái đó là do giao diện có sẳn rồi em ạ...không có can thiệp gì vào HTML nguồn cả...

Hoàng Dáng Thạch nói...

Ồ thế a, tiếc quá. cảm ơn anh ạ!

Thinh Nguyen nói...

Anh Dũng ơi!
Nếu em chỉ có 4 nhãn, mỗi nhãn có 5 bài thì làm thế nào a?
Dòng chữ màu vàng là link của bài viết phải ko a?

Dung PHAM HOANG nói...

Nếu chỉ có 4 nhãn thì em sẽ chia thành 4 ô (mỗi ô là một nhãn)
Dòng chữ màu vàng là link địa chỉ của mỗi nhãn

Thinh Nguyen nói...

nhưng vẫn xài đoạn cod y chang của anh luon ha? có thêm ghay bớt gì ko anh?

Dung PHAM HOANG nói...

Trên code của Anh có khoảng 10 nhãn, em phải bỏ bớt khoảng 6 nhãn là đúng

khang phan nói...

cho e hỏi a hướng dẫn e liên kết các menu đến các trang con nha. demo: congnghevietit.blogspot.com

Dung PHAM HOANG nói...

Anh không hiểu ý của em??? Em có thể nêu cụ thể hoặc chụp hình gởi qua dungheineken@gmail.com

Thinh Nguyen nói...

Anh Dũng hướng dẫn giúp em cách lấy link của nhãn với ạ! nếu dc anh chụp hình luon giúp em với

Thinh Nguyen nói...

Anh dũng ơi? dòng này là gi vây? http://www.dunghennessy.blogspot.com/feeds/posts/default/-/FLASH? làm sao để thay no được vậy anh?
anh xem blong này và chỉ giúp em cách thay làm với
Thank anh!

Thinh Nguyen nói...

http://www.vietnamhyundai.com/

Tiểu học Vĩnh Phước nói...

hi

Đăng nhận xét

 
Powered by by: Blogger